Photographer:web | Auroville , Matrimandir
04 Jul / 2018Program by:
Featured: VadhyanathLanguage: Sound

Auroville Charter in Sesotho

Auroville ke tulo e senang molau wa yona. Empa e le ya batho bohle. Empa hore motho a kgone ho dula teng, o tshwanetse a be le maikemisetso a phethahetseng ka kgopolo e tletseng.

Auroville e tla be tulo ya dithuto tse sa feleng, tsa tswelopele le maikemisetso a ho phetha dithuto tse ntjha tse sa tsofaleng.

Auroville e rata ho ba mahareng a dithuto tsa kgale le tsa bokamoso. E tla nkela dithuto tse fumanehang ho tloha ka ntle le ka hare ho tulo ena hodimo. Tulo ena e tla nka dithuto tsohle tseo e di fumanang ka bonatla ka ho phahamela hodimo ka ntjantjelo hore dithuto tseo di tsebahale ka botlalo. E tla ba tulo ya ho batlisisa le ho ithuta ditaba tsa bodulo ba batho le ditaba tsa bo Moya bakeng sa bophelo ba batho ba phelang mmoho le ka kutlwano

0 Shares